RODO

Zasady przetwarzania danych osobowych przez „Optineo” zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych będzie firma „Optineo” Grzegorz Modlibowski z siedzibą w Warszawie (02-797), przy ul. Nowoursynowskiej 117H (REGON 810997259).

Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyrażono wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Dane będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) i będą przechowywane do czasu jej cofnięcia, nie dłużej niż 2 lata. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jak też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych.

Możemy przetwarzać Pan/i dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 2 lat.  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Przysługują Panu/i następujące prawa związane z ochroną danych osobowych.

Wszelkie żądania, wnioski, pytania związane z realizacją Twoich praw możesz zgłaszać, wysyłając e-mail na adres:  [email protected]

Ma Pan/i  prawo wycofać udzieloną zgodę w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez „Optineo” przed jej cofnięciem (podstawa prawna: art. 7 RODO)

Ma Pan/i prawo żądać:

1. dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu (podstawa prawna: art. 15 RODO)

2. przeniesienia  danych osobowych i przekazania innemu wskazanemu pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli przetwarzany Pana/i dane osobowe na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy (podstawa prawna: art. 20 RODO);

3. sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (podstawa prawna: art. 16 RODO);

4.  usunięcia wszystkich lub niektórych Pana/i danych osobowych

5. ograniczenia przetwarzania Pana/i danych osobowych tj. zażądać zaprzestania ich przetwarzania.