RODO - zasady

  1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest „Optineo” Grzegorz Modlibowski z siedzibą w Warszawie (02-797) przy ul. Nowoursynowskiej 117H.
  2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail [email protected], telefonicznie pod numerem +48222583300 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji usług doradztwa personalnego, w zakresie poszukiwania kandydatów o kwalifikacjach zawodowych, określonych przez Klientów Administratora oraz weryfikacji ich umiejętności i predyspozycji, w związku z prowadzonymi przez nich postępowaniami rekrutacyjnymi – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – tzw. RODO), polegający na niezbędność przetwarzania do realizacji przedmiotu prowadzenia działalności gospodarczej.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane Klientom korzystającym z usług Administratora oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora tj. dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
  5. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba, że wyrazi Pani / Pan skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych w ramach prawnie uzasadnionego interesu. W przypadku danych, w których podstawą przetwarzania jest zgoda, dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  6. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo uzyskania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W przypadku, w którym Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację.
  7. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych można ją wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
  8. W sytuacji uznania, że Administrator przetwarza Pani / Pana dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa przysługuje Pani / Panu również prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego właściwego ze względu na Pani / Pana miejsce zwykłego pobytu, miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).